GO EN OR: WIE DOET WAT? 

 

                           

Door de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in 2020 kunnen onderstaande weergave van taken en verantwoordelijkheden veranderen. Op lokaal niveau zou de OR de taken van het lokale GO kunnen overnemen. De rol van de vakbonden / vakbondbestuurders is dan meer gericht op advies. Als de Ondernemingsraad GO-taken gaat uitvoeren, betekent dat ook dat aanvullende eisen aan OR-leden worden gesteld. Denk aan dossierkennis, onderhandelingsvaardigheid, bestuurlijk inzicht en dergelijke.

GO staat voor het Georganiseerd Overleg tussen vakbonden en werkgever. Het GO heeft primair een taak in het onderhandelen over / vaststellen van landelijke arbeidsvoorwaarden en lokale regelingen zoals bijv. een scoiaal statuut.

 

Op gemeentelijke niveau heeft de OR vooral een taak bij voorgenomen besluiten van de werkgever over bedrijfsorganisatorische, economische of financiële aangelegenheden. Verder kan de OR een rol vervullen bij regelingen die het sociaal beleid van de gemeente betreffen.

 

Bij voorgenomen besluiten over de organisatie kunnen zowel OR als GO betrokken zijn. Beide organen moeten vroegtijdig worden geïnformeerd over voornemens. Gelijk worden daarbij ook afspraken gemaakt over de agenda en waar in de organisatie (onderdelen van) de plannen met name aan de orde zijn. Dat doet niet af aan het regelmatig informeren over de voortgang aan het andere orgaan. De OR ziet erop toe of er gevolgen zijn voor de medewerkers en of er een plan wordt opgesteld hoe deze gevolgen worden opgevangen. Afhankelijk van die gegevens brengt de OR zijn advies uit over het voorgenomen besluit (primaire adviestaak ligt bij de OR).

 

De OR houdt in de gaten of uit het voorgelegde voorgenomen besluit gevolgen voortvloeien voor de medewerkers. Als dat zo is moet een plan worden opgesteld hoe deze gevolgen worden opgevangen. Samen met het GO zal in kaart moeten worden gebracht welke die gevolgen kunnen zijn en hoe ze worden opgevangen. Dat gebeurt door de vaststelling van een sociaal statuut of sociaal plan. Afhankelijk daarvan zal de OR zijn advies uitbrengen over het voorgenomen reorganisatiebesluit. Het ligt voor de hand dat dan zowel met het GO als met de OR overleg wordt gevoerd. Vanuit dat overleg kunnen ze dan hun specifieke taken uitoefenen.

 

De OR heeft instemmingsrecht over een aantal met name genoemde regelingen. Wanneer echter zo'n regeling deel uit maakt van de plaatselijke arbeidsvoorwaardenregeling, dan bepaalt de Wet op de ondernemingsraden dat de OR dan geen instemmingsrecht meer heeft. Het GO neemt dan die taak over.

 

 

< terug

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}