Recente ontwikkelingen 

Bij de vaststelling van het convenant inzetbaarheid in juni 2016 is overeengekomen tussen werkgever en werknemers na een jaar te bekijken of het sociaal statuut als beschermingsconstructie nog moet worden gehandhaafd. In het convenant inzetbaarheid wordt namelijk niet meer uitgegaan van klassieke reorganisaties maar juist van werkgarantie. Binnenkort spreken vakbonden (GO) en werkgever over het al dan niet handhaven van het sociaal statuut.

 

  Sociaal statuut  
Een sociaal plan of sociaal statuut is een overeenkomst die is/wordt opgesteld tussen de gemeente Haarlem als werkgever en een of meer vakbonden. In het statuut worden de personele gevolgen van een reorganisatie geregeld. In sommige gevallen wordt een sociaal plan niet met de vakorganisaties maar met de ondernemingsraad overeengekomen. Ook stelt de werkgever soms het sociaal plan eenzijdig vast. De rechter hecht in de praktijk meer waarde aan een sociaal plan dat met de vakbonden is overeengekomen.
 
  Inhoud statuut  
 
Zoals gezegd, wordt in het sociaal statuut geregeld wat de gevolgen zijn van een reorganisatie voor medewerkers. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Er kunnen ook meer algemene afspraken over werkgelegenheid gemaakt worden. Voorbeelden: 
 
- hoe worden medewerkers op een andere functie geplaatst bij een reorganisatie
- hoe wordt omgegaan met ontslag
- wat zijn de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. 
 
Denk bij dit alles aan een ontslaguitkering- of regeling of de gevolgen voor het salaris als een medewerker op een andere functie geplaatst wordt.
 
In een sociaal statuut zijn ook afspraken vastgelegd over scholing en begeleiding naar ander werk, welke reisafstand acceptabel is, of hoe een medewerker bezwaar kan maken tegen de plaatsing op een andere functie.
 
  Arbeidsvoorwaarden  
 
Reorganisaties kunnen arbeidsvoorwaardelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld doordat een medewerker op een andere functie terechtkomt waar een ander arbeidsvoorwaardenpakket hoort, of doordat een organisatieonderdeel afgestoten wordt en daardoor een andere CAO gaat gelden voor dat onderdeel. In het sociaal statuut is vastgelegd, hoe de verschillen met het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket opgevangen worden (bijvoorbeeld of sprake is van een garantie of afbouw).
 
 
  Procedure, rol en bevoegdheid ondernemingsraad  
 
Het opstellen van een sociaal statuut bij een reorganisatie is niet wettelijk verplicht. Soms is er in de CAO wel een afspraak over gemaakt. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de werkgever aan de ondernemingsraad inzichtelijk maken hoe omgegaan wordt met de personele gevolgen bij een reorganisatie. Bovendien heeft de ondernemingsraad bij een reorganisatie in het algemeen adviesrecht.
 
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}