HUISHOUDELIJK REGLEMENT OR HAARLEM 

 

De ondernemingsraad Haarlem heeft zijn werkwijze vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Het is in juni 2018 gewijzigd en vastgesteld. De wijziging betreft het aantal leden van de Ondernemingsraad (van elf naar twaalf).

X

In het reglement worden verder onder meer samenstelling, (tussentijdse) verkiezingen, organisatie van vergaderingen, openbaarheid, voorbereidingscommissies, financieel beheer en dergelijke geregeld.

X

De OR bekijkt binnen de zittingsperiode en ook daarna of het reglement nog verder aangep[ast moet worden.  Dat gebeurt met inachtneming van in het huidige reglement omschreven stemverhouding.

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}