HRM commissie logo    Meedoen, meepraten, meebeslissen in de HRM-commissie van de OR

Missie.
Als vaste commissie van de Ondernemingsraad dagen we medewerkers en management uit tot de gewenste ontwikkeling om nu én in de toekomst met plezier en deskundigheid te kunnen blijven werken.

Visie
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Dit vraagt om een meebewegende organisatie waarin zelfbewuste, deskundige medewerkers werken met eigen verantwoordelijkheid, lef en trots. Iedereen werkt samen aan afdelingsoverstijgende thema’s. Voorwaarden om dit te bereiken zijn ruime mogelijkheden voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers en management. Brede inzet wordt mogelijk door inzicht in vraag en aanbod van werk en ontschotting van personeelsbudgetten. En vraagt flexibele inzet van iedereen.

Strategie.
Samen met medewerkers en adviseurs dagen we de afdelingsmanagers en directie uit om vooruit te kijken en nu al in te spelen op het werk van de toekomst. Het convenant duurzame inzetbaarheid en de nota  De Koers van Haarlem, vormen hiervoor de basis. De invoering van HR21 zorgt dat het functiehuis op orde komt en vindbaar voor iedereen. Voor de overgang per 1 januari 2020 naar een arbeidsovereenkomst worden alle personeels-regelingen opgenomen in het personeelshandboek. We geven aan wat nodig is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, mobiliteit in goede banen te leiden, mensen over grenzen van afdelingen heen samen te brengen en leerlijnen te ontwikkelen voor medewerkers én leidinggevenden. Daarvoor moet voldoende capaciteit en deskundigheid aanwezig zijn bij HRM en Interne Dienstverlening.

Doelstellingen

 • Samen met vakbonden lokaal overleg voeren, waarin de afspraken in het convenant duurzame inzetbaarheid worden vertaald naar personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden
 • Samen met HRM en afdelingsmanagers een visie ontwikkelen op het werk van de toekomst en bewaken dat zij jaarlijks een strategische personeelsplan opstellen
 • Initiëren dat pools van medewerkers worden gevormd om flexibele inzet en ontschotting te realiseren
 • Samen met HRM ontwikkelen van leerlijnen voor medewerkers en management met ruim aandacht voor persoonlijk leiderschap
 • Samen met HRM opstellen van een levensfasebewust personeelsbeleid
 • Voorlichting en communicatie in samenwerking met HRM
 • Voorbereiden van adviezen en instemmingsbesluiten voor de OR.

Hoe dan

 • Wij adviseren de Ondernemingsraad gevraagd en ongevraagd.
 • Wij komen thematische bij elkaar en nodigen daarbij HRM-deskundigen, HRM-adviseurs, managers en medewerkers uit.
 • Wij fungeren als tussenpersoon over zaken op het gebied van HRM-beleid en organisatieontwikkeling.
 • Wij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van trends, arbeidsmarktontwikkeling, cao-onderhandelingen en wet- en regelgeving.
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}