2021
Adviezen of  instemmingen
 Datum   Toelichting
         
24 Rol OR bij vaststellen opleidingsbeleid, programma en verdeling budgetten 21-12-2021 De OR wil nauw betrokken worden bij het opstellen van het opleidingsbeleid, -programma en de budgetverdeling om vervolgens instemming te kunnen verlenen. 
23 Wijziging organisatiestructuur bij de afdeling Programma- en Gebiedsmanagement 13-01-2022   De OR geeft nu geen advies omdat het voorstel onvoldoende onderbouwd is en informatie ontbreekt. De OR ziet een tendens die leidt tot het instellen van een nieuwe managementlaag en vraagt de directie hoe dit past in de eerder gekozen organisatie-structuur. 
22 Instemming benoeming preventiemedewerker 14-12-2021   De OR stemt in met de benoeming van een preventiemedewerker bij de Havendienst. 
21 Instemming BHV-beleidsplan 2021 30-12-2021 De OR stemt in met het beleidsplan voor Bedrijfshulpverlening. Maar vraagt wel aandacht voor een goede bezetting. Deze dreigt door het hybride werken in het gedrang te komen. 
20 Advies Plan van Aanpak HRM 08-12-2021 De OR adviseert positief op de wijziging van de organisatiestructuur zoals in bijlage 2 van de adviesaanvraag opgenomen. Over de risico’s/randvoorwaarden, planning, prioriteiten en gevolgen voor de medewerkers kan de OR nog niet adviseren omdat deze nog te weinig zijn uitgewerkt.
19 Instemming Risico-inventariatie en  evaluatie (RI&E) stadsboerderijen en schooltuinen van de afdeling Natuur- en milieueducatie (NME) 17-11-2021   De OR stemt in met de Risico-Inventarisatie en -evaluatie van de stadsboerderijnen en schooltuinen van de afdeling NME. De OR is blij met de benoeming van een preventiemedewerker bij NME en met de dynamische plannen van aanpak. Zo is voor alle medewerkers te volgen hoe de risico's en acties worden aangepakt. 
 18 Instemming roosterwijziging zondagsdienst integrale handhavers  04-11-2021  De OR stemt in met de roosterwijziging van de zondagsdienst voor de integrale handhavers onder voorwaarde dat de personele bezetting structureel op orde komt.  
17

Instemming verdeling opleidingsbudget 2021

met bijlage

07-09-2021   De OR is niet om instemming gevraagd met de verdeling van het opleidingsbudget. De OR vraagt om onderbouwing van het besluit. De OR verwacht vroegtijdig betrokken te worden bij de evaluatie en bij het opstellen van programma en begroting van volgend jaar. 
 16  Advies over profiel en proces voor werving directeur bedrijfsvoering  03-09-2021  De OR adviseert positief over profiel en proces voor werving directeur bedrijfsvoering. De OR zal nauwlettend in de gaten houden of de rol van CIO in de functie van directeur voldoende invulling krijgt. 
15 Instemming informatiebeveiligingsplan Justid 02-09-2021 De OR stemt in met het informatiebeveiligingsplan Justid onder voorwaarde dat medewerkers regelmatig worden geïnformeerd over hoe zij zorgvuldig met privacygegevens om moeten gaan en welke sancties staan op misbruik. 
14 Advies over voorstel realisatie nieuw Havenkantoor 17-08-2021   De OR adviseert positief over de locatiekeuze voor het nieuwe Havenkatoor onder voorwaarde dat medewerkers direct worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. Tevens adviseert de OR om de inbreng van de Havendienst bij projecten voor het landverkeer goed te borgen. 
13 Instemming met verlengen contract arbodienst en overgang naar een maatwerkregeling 03-08-2021   De OR stemt in met verlenging van het contract met de huidige arbodienst en overgang naar een maatwerkregeling. Dit betekent dat je diverse Arbodiensten bij anderen dan de Arbodienst kunt inkopen. In de praktijk werkten we al zo. 
 12 Advies overheveling Planeconomie naar de afdeling PGM 23-07-2021  De OR adviseert positie over de overheveling van de vakgroep Planeconomie naar Programma- en Gebiedsmanagent en vraagt extra aandacht voor de onafhankelijke positie die zij moeten kunnen innemen.  
 11 Advies over vervangings-regeling gemeente-secretaris 19-07-2021   De OR adviseert positief over de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris. 
 10 Advies rookverbod in en om  gebouwen   15-07-2021  De OR adviseert om maatregelen te treffen voor uitvoering van de wettelijke plicht om roken in en om gebouwen te verbieden.
09 Instemming benoeming preventiemedewerkers 06-07-2021 De OR stemt in met de benoeming van 2 preventiemedewerkers en vraagt om goede borging van preventiebeleid in de organisatie.
08 Advies over eindrapportage invoering HR21 05-07-2021   De OR neemt kennis van de eindrapportage van het project invoering nieuw functiewaarderingssysteem HR21. Het is goed dat functiebeschrjivingen weer actueel zijn maar het is ook van belang om de beloning af te stemmen op de arbeidsmarkt.
07 Advies over aanvulling op het functieboek HR21 05-07-2021   De OR adviseert positief over de aanvulling van het functieboek met 3 normfuncties. En vraagt om duidelijke richtljinen wanneer wel/niet tot uitbreiding wordt overgegaan. 
06 Advies over opheffen afdeling Managementondersteuning 05-07-2021   De OR adviseert positief over het opheffen van de afdeling Managementondersteuning onder voorwaarde dat voldoende capaciteit en middelen beschikbaar blijven en dat de huidige voordelen van samenwerking blijven bestaan. 
05 Brandbrief over beschrijving en indeling van de functies bij de afdeling Informatie Voorziening
24-06-2021   De OR maakt zich grote zorgen over de (te) lage waardering van functies bij de afdeling Informatie Voorziening. Hierdoor dreigen mensen te vertrekken naar banen elders. Bovendien is het moeilijk om gekwalificeerde mensen aan te trekken. 
04 Advies aanpassing organisatiestructuur afdeling Jeugd, Onderwijs, Sport 22-06-2021 De OR adviseert positief over de 'Aanpassing van de organisatiestructuur afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport' (JOS) maar geeft ook het nadrukkelijke advies dat de werkdruk integraal en afdelingsbreed moet worden aangepakt en niet alleen in de top van de afdeling.
03 Instemming met de Risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak begraafplaatsen 19-05-2021 De OR stemt in met de uitkomsten van het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij de gemeentelijke begraafplaatsen en het plan van aanpak.  
02 Advies over de afspraken voor regionale samenwerking van buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa's). 14-05-2021 De OR adviseert positief over de afspraken voor regionale samenwerking van boa's onder voorwaarde dat regionale inzet op vrijwillig is. 
 01 Instemming met de aanvulling op de Risico-inventarisatie en -evaluatie van de Havendienst.  19-04-2021 De OR stemt onder voorwaarden in met de aanvulling op risico-inventarisatie en -evaluatie van de Havendienst. De OR vindt dat medewerkers vroeger bij het onderzoek betrokken moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}