2020
Adviezen of  instemmingen
 Datum   Toelichting
         
         
14 Instemming met tijdelijk stop zetten reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 08-05-2020   De OR stemt in met het tijdelijk stop zetten van de vergoeding woon-werkverkeer voor diegenen die vanwege het thuiswerken geen woon-werkverkeer hebben, maar nog wel een vergoeding ontvangen. 
13 Advies over onderzoek naar veilige mailwisseling 27-04-2020   De OR adviseert positief op het voorstel om te onderzoeken hoe gegevensuitwisseling per mail met externe partners veiliger kan plaatsvinden.
12  Instemming tijdelijke roosterwijziging integraal handhavers en meldcentralisten 17-04-2020  

Sinds 27 maart 2020 is in de Veiligheidsregio Kennemerland de noodverordening COVID-19 van kracht. Aan de OR werd gevraagd om in te stemmen met een roosterwijziging per 19 april 2020. De OR stemt onder voorwaarde met de roosterwijziging in.

11 Advies wjizigingen interne dienstverlening 14-04-2020  

De OR is akkoord met het voorstel om de afdeling Interne dienstverlening meer domeingericht vorm te geven. De OR  stelt daarbij wel de voorwaarden dat deze procedure tot het gewenste resultaat leidt doordat de directie een sturende en faciliterende rol inneemt én dat de gewijzigde profielen voor teammanagers voorgelegd worden aan het matchingsoverleg.

10  Instemming geljik trekken stage-vergoeding  03-04-2020    De OR stemt in met het gelijk trekken van de vergoedingen voor stagiaires onder voorwaarde dat hiervoor voldoende geld beschikbaar wordt gesteld. De OR geeft in overweging om naast de onkostenvergoeding een vergoeding te geven voor het werk wat is gedaan.  
09 Instemming opvang gevolgen Wet Arbeid in Balans (WAB) 01-04-2020 De OR stemt in met de voorstellen voor opvang van de gevolgen van de Wet Arbeid in Balans onder voorwaarde dat de opslag in deze eenmalige situatie niet meer bedraagt dan € 1.000.  
 08 Rol OR bij coronacrises  18-03-2020  De OR heeft vertrouwen in de crisisorganisatie en de aanpak. De OR wil nauw betrokken worden bij de besluitvorming, die soms om instemming soms om advies van de OR vraagt.  
07 Inleveren vacatureruimte bij integrale handhaving 18-03-2020 De OR wil meer informatie over de gevolgen voor de werkdruk van deze maatregel. De OR pleit ook voor een arbeidsmarktconforme beloning van de integrale handhavers.
06 Gevolgen werkdruk bij vermindering capaciteit toezicht en handhaving 18-03-2020

De OR verwacht dat door deze maatregel  de werkdruk nog meer zal toenemen.  De OR vraagt om een visie op de door de OR gesignaleerde risico's.

05 Geen instemming verlagen opleidingsbudget 20-02-2020  De gemeenteraad heeft besloten om het opleidingsbudget te verlagen. De OR stemt hier niet mee in. De verwachting is dat juist meer geld nodig is. Het werk verandert en dus moeten medewerkers mee veranderen. De OR wil eerst het opleidingsprogramma afwachten en dan pas het budget vaststellen.
04 Nietigheid kennelijk besluit Havendienst 13-02-2020   De OR geeft in deze brief aan dat geen besluiten kunnen worden genomen over de toekomst van de Havendienst op grond van een verbeterplan, dat geen instemming heeft van de OR. 
03 Adviesrecht ambtelijke samenwerking Zandvoort/Haarlem 28-01-2020 De gemeenteraad van Zandvoort heeft opdracht gegeven voor een evaluatie van de ambtelijke samenwerking Haarlem/Zandvoort. De OR had betrokken moeten worden bij de onderzoeksopdracht en vraagt om inzage in de opdracht.
02 Instemming roosterwijziging centralisten 28-01-2020   De OR stemt in met de roosterwijziging van de meldcentralisten. Door deze wijziging worden diverse knelpunten opgelost.
 01 Advies OR op collegebesluit over visie en doorontwikkeling Havendienst 14-01-2020 De Ondernemingsraad is van mening dat de nota visie en dóórontwikkeling Havendienst een goed beeld geeft van de situatie en de te nemen stappen. De OR adviseert om vóór 1 maart 2020 naast een procesmanager voor het verbeterplan een procesmanager ofwel implementatiemanager aan te stellen voor uitwerking van het visiedocument en de dóórontwikkeling van de organisatie. Bovendien adviseert de OR om de onderzoeksopdracht op enkele punten bij te stellen.

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}