2020
Adviezen of  instemmingen
 Datum   Toelichting
29 Instemming roosterwijziging handhaving  17-12-2020  De OR stemt in met een roosterwijziging bij handhaving. De werktijden zijn daarmee beter op elkaar afgestemd, de veiligheid van de parkeerhandhavers verhoogt en de dienstverlening aan de inwoners van de stad verbetert.  
28 Advies over de pilot korte wapenstok in Zandvoort 17-12-2020 De OR adviseert positief over de pilot die wordt gehouden in de gemeente Zandvoort, waarbij integrale handhavers extra worden toegerust met een korte wapenstok als verdedigingsmiddel. 
27 Uitkomsten onderzoek naar aanschaf thuiswerkmiddelen door medewerkers 16-12-2020   De OR heeft onderzoek gedaan onder de medewerkers of zij thuiswerkmiddelen hebben aangeschaft voor eigen rekening. De OR vraagt nu of deze uitkomsten voor de directie reden zijn om het eerder ingenomen standpunt te wijzigen. 
26 RI&E en plan van aanpak NME (Natuur en Milieu Educatie) 25-09-2020 De OR kan niet instemmen met de instemmingsaanvraag RI&E en plan van aanpak NME. Voordat de OR ermee instemt gelden de zelfde voorwaarden zoals bij instemming nr. 25
25 Instemming RI&E en plan van aanpak begraafplaatsen  25-09-2020 De OR kan niet instemmen met de instemmingsaanvraag RI&E en plan van aanpak begraafplaatsen. Voordat de OR ermee instemt moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Onder andere een SMART geformuleerd plan van aanpak waarin wordt aangegeven wie, wanneer, welke risico’s aanpakt. Daarnaast moet he plan van aanpak voor alle medewerkers digitaal inzichtelijk zijn. 
24 Advies gedeeltelijke brugbediening op afstand 25-09-2020 Over een gedeeltelijk brugbediening op afstand zal de raad een besluit nemen. De OR geeft een aantal adviezen die onder een apart kopje kunnen worden opgenomen in de raadsnota.
23 Instemming RI&E en plan van aanpak verbetermaatregelen Havendienst 25-09-2020 Op 3 oktober 2019 heeft de OR aangegeven niet te kunnen instemmen met het toen voorgelegde plan van aanpak en de RI&E. De bestuurder heeft een aanvullende instemmingsaanvraag toegezegd. Deze heeft de OR medio augustus 2020 ontvangen. De OR heeft geconstateerd dat dat er in de periode tussen de 2 instemmingsaanvragen veel resultaten zijn bereikt bij de Havendienst. Daarom stemt de OR in met de integrale risicoanalyse en het plan van aanpak verbetermaatregelen Havendienst, behoudens de aanbeveling voor (gedeeltelijke) brugbediening op afstand.
22  Instemming met verlenging tijdelije roosterwijziging integrale handhavers en meldcentralisten  21-08-2020  De OR stemt niet in met de voorgestelde structurele roosterwijziging voor de integrale handhavers en meldcentralisten. Wel is men akkoord met verlenging van de tijdelijke roosterwjiziging in verband met de noodverordening COVID-19. Zie ook advies nummer 12 van 17 april 2020.  
21 Instemming met gebruik bodycams door integrale handhavers 13-08-2020   De OR stemt in met het gebruik van bodycams door de integrale handhavers. Deze hebben een preventieve en de-escalerende werking wat de veiligheid van de handhavers vergroot. 
 20 Instemming met nota terug naar kantoor en werkplekverdeling  06-08-2020  De OR stemt in met de uitgangspunten voor terugkeer naar kantoor, verlaging van het aantal werkplekken en de wijze van verdeling. De OR vraagt extra aandacht voor goede informatie over de aangepaste regels en naleving hiervan.
19 Instemming met regeling voor thuiswerkfaciliteiten 03-08-2020 De OR stemt in met de regeling voor thuiswerkfaciliteiten onder voorwaarden. Gemaakte onkosten moeten met terugwerkende kracht worden vergoed.  Voor medewerkers met een medische indicatie is extra aandacht nodig. En voor de langere termijn moet een onkostenvergoeding afgesproken worden.
 18 Brief over vergoedingen en faciliteiten thuiswerken 02-07-2020 De OR is van mening dat medewerkers een goede thuiswerkplek moeten hebben en daarvoor voldoende faciliteiten en/of vergoedingen moeten krijgen.
17 Advies over wijziging van de reprografische dienstverlening en de locatie 29-06-2020 De OR adviseert positief op het voornemen om de repografische dienstverlening te wijzigen en de verplaatsing van de plek. Er zijn voldoende maatregelen getroffen om de huidige dienstverlening op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren.
16 Advies over de uitkomsten van het onderzoek naar diversiteit en inclusie 25-06-2020  De OR adviseert om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en adviseert aanstelling van één of twee functionarissen, als aanjager voor uitvoering van het plan van aanpak en de aanbevelingen.
15 Instemming met beleid en regeling voor individuele opleidingen 25-06-2020  De OR stemt in met het beleidskader, de regeling individuele opleidingen en het voorbeeld voor een studieovereenkomst. Ook is de OR benieuwd naar het voorstel voor het opleidingsprogramma voor 2020 en 2021.
14 Instemming met tijdelijk stop zetten reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 08-05-2020 De OR stemt in met het tijdelijk stop zetten van de vergoeding woon-werkverkeer voor diegenen die vanwege het thuiswerken geen woon-werkverkeer hebben, maar nog wel een vergoeding ontvangen. 
13 Advies over onderzoek naar veilige mailwisseling 27-04-2020   De OR adviseert positief op het voorstel om te onderzoeken hoe gegevensuitwisseling per mail met externe partners veiliger kan plaatsvinden.
12  Instemming tijdelijke roosterwijziging integraal handhavers en meldcentralisten 17-04-2020  

Sinds 27 maart 2020 is in de Veiligheidsregio Kennemerland de noodverordening COVID-19 van kracht. Aan de OR werd gevraagd om in te stemmen met een roosterwijziging per 19 april 2020. De OR stemt onder voorwaarde met de roosterwijziging in.

11 Advies wjizigingen interne dienstverlening 14-04-2020  

De OR is akkoord met het voorstel om de afdeling Interne dienstverlening meer domeingericht vorm te geven. De OR  stelt daarbij wel de voorwaarden dat deze procedure tot het gewenste resultaat leidt doordat de directie een sturende en faciliterende rol inneemt én dat de gewijzigde profielen voor teammanagers voorgelegd worden aan het matchingsoverleg.

10  Instemming geljik trekken stage-vergoeding  03-04-2020    De OR stemt in met het gelijk trekken van de vergoedingen voor stagiaires onder voorwaarde dat hiervoor voldoende geld beschikbaar wordt gesteld. De OR geeft in overweging om naast de onkostenvergoeding een vergoeding te geven voor het werk wat is gedaan.  
09 Instemming opvang gevolgen Wet Arbeid in Balans (WAB) 01-04-2020 De OR stemt in met de voorstellen voor opvang van de gevolgen van de Wet Arbeid in Balans onder voorwaarde dat de opslag in deze eenmalige situatie niet meer bedraagt dan € 1.000.  
08 Rol OR bij coronacrises  18-03-2020  De OR heeft vertrouwen in de crisisorganisatie en de aanpak. De OR wil nauw betrokken worden bij de besluitvorming, die soms om instemming soms om advies van de OR vraagt.  
07 Inleveren vacatureruimte bij integrale handhaving 18-03-2020 De OR wil meer informatie over de gevolgen voor de werkdruk van deze maatregel. De OR pleit ook voor een arbeidsmarktconforme beloning van de integrale handhavers.
06 Gevolgen werkdruk bij vermindering capaciteit toezicht en handhaving 18-03-2020

De OR verwacht dat door deze maatregel  de werkdruk nog meer zal toenemen.  De OR vraagt om een visie op de door de OR gesignaleerde risico's.

05 Geen instemming verlagen opleidingsbudget 20-02-2020  De gemeenteraad heeft besloten om het opleidingsbudget te verlagen. De OR stemt hier niet mee in. De verwachting is dat juist meer geld nodig is. Het werk verandert en dus moeten medewerkers mee veranderen. De OR wil eerst het opleidingsprogramma afwachten en dan pas het budget vaststellen.
04 Nietigheid kennelijk besluit Havendienst 13-02-2020   De OR geeft in deze brief aan dat geen besluiten kunnen worden genomen over de toekomst van de Havendienst op grond van een verbeterplan, dat geen instemming heeft van de OR. 
03 Adviesrecht ambtelijke samenwerking Zandvoort/Haarlem 28-01-2020 De gemeenteraad van Zandvoort heeft opdracht gegeven voor een evaluatie van de ambtelijke samenwerking Haarlem/Zandvoort. De OR had betrokken moeten worden bij de onderzoeksopdracht en vraagt om inzage in de opdracht.
02 Instemming roosterwijziging centralisten 28-01-2020   De OR stemt in met de roosterwijziging van de meldcentralisten. Door deze wijziging worden diverse knelpunten opgelost.
 01 Advies OR op collegebesluit over visie en doorontwikkeling Havendienst 14-01-2020 De Ondernemingsraad is van mening dat de nota visie en dóórontwikkeling Havendienst een goed beeld geeft van de situatie en de te nemen stappen. De OR adviseert om vóór 1 maart 2020 naast een procesmanager voor het verbeterplan een procesmanager ofwel implementatiemanager aan te stellen voor uitwerking van het visiedocument en de dóórontwikkeling van de organisatie. Bovendien adviseert de OR om de onderzoeksopdracht op enkele punten bij te stellen.

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}