2019
Adviezen of  instemmingen
 Datum   Toelichting
         
27 Interne kandidatuur trainees MRA en volgorde voorkeurscategoriën 17-12-2019   De OR stelt een voorwaarde om trainees van de metropoolregio Amsterdam (MRA) als interne kandiaat te beschouwen. De OR vraagt om een aangepast voorstel voor het aannamebeleid en de volgorde van voorkeurscategorieën bij vacatures.
26 Instemming met benoeming preventiemedewerkers 16-12-2019   De OR stemt in met de benoeming van de voorgestelde preventiemedewerkers. Tevens adviseert de OR over werkwijze, evaluatiemomenten en borging van preventie en het Arbobeleid.
25 Positief advies benoeming vertrouwenspersonen 28-11-2019   De OR is akkoord met de wijziging in de samenstelling van de vertrouwenspersonen voor de interne organisatie. OR adviseert regelmatig de medewerkers te informeren over de klachtenregeling ongewenst gedrag en de rol van de vertrouwenspersonen.  
 24  Positief advies benoeming nieuwe gemeentesecretaris 26-11-2019  De OR is van begin af aan betrokkken bij de werving en selectie van een nieuwe gemeentessecretaris en is positief over de benoeming van Catrien Lenstra.
23 Bericht dat OR niet instemt met het verbeterplan van de Havendienst 18-10-2019    De OR stemt niet in met het verbeterplan voor de veiligheid bij de Havendienst. De reden hiervan is dat nog niet is voldaan aan de randvoorwaarden die de OR heeft gesteld voor een goede uitvoering van dit plan.
 22  Rol OR bij zaken genoemd in de progammabegroting 2020-2024. 24-10-2019  De OR heeft advies- en instemminsrecht over diverse onderwerpen die nu in de begroting genoemd zijn. De OR is verrast dat hierover vooraf geen overleg is geweest en vraagt duidelijke afspraken over het vervolg.
21 Instemming personeelshandboek 03-10-2019 De OR stemt in met de memo's 'Rechtspositieregeling BABS' en 'Ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen'. Ook stemt de OR in met de regelingen in het personeelshandboek maar geeft bij een aantal regelingen aanvullende adviezen mee.
20 Reactie op de instemmingsaanvraag rapport en verbeterplan Havendienst 03-10-2019 De OR stemt niet in met rapport en verbeterplan voor de havendienst, tenzij bestuurder alle acute risico's aanpakt en de situatie bij de Havendienst een projectstatus geeft met alles wat daarbij hoort.  
19 Tussenbericht instemming rapport en verbeterplan Havendienst 12-09-2019   De OR wil de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de veiligheid en de laatste ontwikkelingen horen om tot een goed besluit te komen. Begin oktober neemt de OR een standpunt in.
18 Instemming normfuncties voor HR21 12-09-2019 De OR stemt in met de normfuncties voor HR21 maar verzoekt om duidelijkheid te verschaffen over de verschillende herwaarderingstrajecten. Daarnaast adviseert de OR om 2x jaarlijks te evalueren. Verder adviseert de OR om bij verzending van de brieven aan de medewerkers aan te geven welke informatie is gebruikt bij de omzetting naar HR21.
 17 Instemming met het huisvestingsplan 10-09-2019   De OR is positief over het huisvestingsplan, waarin opgenomen een uitbreiding van het aantal werkplekken.
 16 Verzoek om informatie over de risico's op het gebied van Data, Informatie en Analyse. 10-09-2019   De bestuurder neemt het advies van de OR over het ontwikkelplan en de functiebeschrijvingen van de afdeling DIA niet over. Daarom vraagt de OR nu om inzage in de risico's. De directie heeft deze vervolgens in beeld gebracht.
  15  Advies over het ontwikkelplan en de functiebeschrijvingen van de afdeling Data, Informatie en Analyse 26-07-2019  De huidige situatie moet vastgelegd worden voor de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem. De OR wijst op de samenhang met andere afdelingen en op functies die in toekomst nodig zijn. De OR adviseert daarom de functies te heroverwegen en in samenwerking met andere afdelingen een toekomstbestendig plan te maken.
  14  Instemming met Arbojaarplan en Arbobegroting 2019 23-07-2019  De OR stemt in met het Arbojaarplan en de Arbobegroting voor 2019. De OR adviseert om dit jaar ook een onderzoek te doen naar verzuim wegens klachten die te maken hebben met het werk. 
 13 Advies op de aanvulling voor het beleid voor diversiteit en inclusie 28-06-2019  Prima dat diversiteit en inclusie (D&I) opgenomen wordt in de gemeente brede visie, dat de voortgang gemeten wordt en dat D&I onderdeel wordt van de leerlijnen. De OR vraagt ook aandacht voor oudere werknemers en gelijke beloning.
 12 Instemming met programma van eisen aanbesteding Arbodienst  28-06-2019 

De OR heeft een belangrijke stem bij de keuze voor een nieuwe Arbodienst. Eén onderdeel daarvan is het opstellen van het programma van eisen. De OR stemt daarmee in.

11 Verzoek om meer informatie om te kunnen instemmen met rapport en verbeterplan veiligheid Havendienst 14-05-2019  

Naast de genoemde risico's  in het veiligheidsrapport ziet de OR ook risico’s in de borging van de samenhang tussen de visie op de havendienst, de huisvesting en de verbetermaatregelen. De OR wil overleg daarover.

10 Advies over de visie op traineeship 2020 - 2022 17-04-2019   De OR is enthousiast over de ideeën voor nieuwe traineepools voor externe maar ook voor interne medewerkers. De OR vindt het belangrijk om van begin af aan toekomstperspectief te bieden. 
 09  Instemming procedure RI&E begraafplaatsen 17-04-2019  De OR stemt in met de procedure voor de Risicoinventarisatie en -evaluatie bij de begraafplaatsen. Hierin is geregeld dat de medewerkers van begin af aan betrokken worden zodat ze zich bewust worden van het belang van veilig werken. 
08 Instemming implementatieplan preventiemedewerkers 22-03-2019 De OR stemt in met het plan voor invulling van de preventie-medewerkers. Een onafhankelijke positie is daarbij een voorwaarde. Ook wil de OR dat uren flexibel ingezet kunnen worden en dat halfjaarlijks wordt bekeken hoe het gaat.  
07 Advies over acute risico's veiligheid bruggen 21-03-2019   De OR spreekt zijn zorg uit over de acute risico's gemeld in het rapport over de veiligheid van de Haarlemse bruggen en vraagt om hiervoor snel een oplossing te vinden.
06 Instemming roosterwijziging parkeerhandhaving feestdagen 14-03-2019 Vanaf 1 januari 2019 zijn de handhavingsorganisaties van Haarlem en Zandvoort in elkaar opgegaan. Het rooster is daarop aangepast en daarom moeten parkeerhandhavers ook op feestdagen werken.  De OR stemt in met deze roosterwijziging.
05 Instemming roosterwijzing parkeerhandhaving zondagsdienst 14-03-2019 Voorgesteld wordt om de zondagsdienst van parkeerhandhaving te verkorten naar 8 uur. De OR stemt hiermee in.
04 Instemming met nieuwe beleidsplan bedrijfshulpverlening (BHV). 12-03-2019  

Door de samenvoeging van de twee organisaties van Zandvoort en Haarlem is het nodig om één plan te hebben voor bedrijfshulpverlening. De OR stemt in met dit plan en vraagt om meer aandacht voor BHV.

03  Ledenbrief Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en idee voor invulling Lokaal Overleg   05-02-2019  De gemeenten moeten zich uitspreken over de voorstellen voor omzetting van de CAR-UWO naar een CAO Gemeenten. Een van die voorstellen is het instellen van een lokaal overleg. De OR geeft in deze brief een voorzet voor invulling van dit overleg.  

02

Informatiebeveiligingsbeleid 2019-2023

04-02-2019

 

De OR kan zich vinden in de uitgangspunten en doelen. Het is goed dat rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Dit geldt voor managers maar ook voor medewerkers. Goede voorlichting en regelmatig trainen in veilig omgaan met informatie is daarom extra belangrijk.   

 01

Strategisch inkoop-beleid 2018-2022

04-02-2019 

De OR steunt de uitgangspunten maar mist de rol van de ondernemingsraad. De OR heeft immers adviesrecht en soms zelfs instemmingsrecht bij grote investeringen, technologische vernieuwingen en de  keuze voor arbodienst en uitzendbureaus. Bovendien vraagt de OR aandacht voor behoud van kennis en kunde als gekozen moet worden voor andere organisaties.

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}