2018
Adviezen of  instemmingen
 Datum    Toelichting
      21 Instemming regeling melden vermoeden misstand 24-12-2018 

De OR stemt in met de aangepaste regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand. De OR adviseert om medewerkers goed te informeren over deze regeling. En om leidinggevenden te helpen bij het signaleren en voorkomen van misstanden.

 

     20   Instemming met verkorte procedure actualisering functiegebouw 24-12-2018  

Omdat verschillende functies nog niet goed beschreven zijn moet een inhaalslag gemaakt worden. Dit is nodig voor de invoering van HR21, een nieuw functiewaarderingssysteem. De OR stemt ermee in om dat via een verkorte procedure te doen.

 

     19 Advies over het aangepaste ontwikkelplan van de afdeling BBOR   26-11-2018

De OR begrijpt de beweegredenen voor het opstellen van een aangepast plan voor de afdeling Beheer, Beleid, Openbare Ruimte (BBOR). OR adviseert medewerkers een belangrijke rol te geven bij uitwerking van het plan en om maatwerk bij het toedelen van rollen en taken.

    

    18 Advies op concept plan van aanpak diversiteit en inclusie    19-11-2018

De gemeente Haarlem wil een meer diverse organisatie zijn en heeft een concept-plan gemaakt om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt. De OR vindt het een goed plan. De OR vindt het belangrijk dat kwaliteit niet uit het oog verloren wordt. Registreren vindt de OR geen goed idee in verband met de privacy. Er zijn andere wegen om te meten of het beleid goed werkt en de doelen zijn gehaald.

 

 17 Instemming nieuwe klachenregeling ongewenst gedrag   05-10-2018 OR stemt in met aansluiting bij de landelijke klachtencommissie voor ongewenst gedrag en de concept-regeling die hiervoor wordt aangepast. Belangrijk is goede informatie aan medewerkers in samenwerking met de vertrouwenspersonen.
 
16

Instemming met uitbreiding van preventie-medewerkers
 
13-09-2018


Het verzoek van de OR om meer preventiemedewerkers is gehonoreerd. De OR stemt graag in met het voorstel voor uitbreiding. Eerst is het ARBO-beleidsplan opgesteld en nu wordt de capaciteit met 1,1 fte uitgebreid. Nog te weinig vindt de OR. Een nader onderzoek moet uitwijzen of meer capaciteit nodig is. De OR adviseert om snel met dit onderzoek te beginnen.

 
15

 


Instemming nota gebruik en beheer mobile devices

 


21-08-2018

 

 


Er verandert veel en snel als het gaat om gebruik en ondersteuning van mobiele apparaten. Daarom is het handig dat nu alle afspraken worden vastgelegd in één document. Zo weet iedereen wat de spelregels zijn. De OR stemt daarom in met
de nota. Lees hier de instemmingsaanvraag.

  
14


Advies over jaar-verslag verzuim-begeleiding 2017
 

  
09-07-2018


Uit het jaarverslag blijkt een toename van verzuim door psychische klachten. De OR vraagt om concrete maatregelen om dit aan te pakken. Verder pleit de OR voor gestructureerder aanpak van verzuimbegeleiding en re-integratie. Ook wordt gevraagd om extra aandacht voor 55+ers en uitbreiding van de capaciteit preventiemedewerkers.

 

 13 

Instemming met nieuwe rooster Facilitaire Zaken

 25-06-2018

 

De OR stemt in met het nieuwe rooster voor de medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken en adviseert om eind 2018 te evalueren.

12

Verplaatsen afdelingseenheid van VTH > Bedrijven

 

25-06-2018

 

De eenheid markten, kermissen en circussen wordt verplaatst van VTH naar Bedrijven. Dit komt scheiden van taken en verantwoordelijkheden ten goede. De OR adviseert positief.

11

Aanvulling OR op eerder advies over ARBO jaarplan 2018 en bijbehorende begroting (zie ook 09)

 

25-06-2018

 

De OR oordeelde dat het eerdere uitgebrachte advies te summier was en zet dat met het advies van 25-06 recht.

 10

A3  Jaar- of Ontwikkelplannen afdelingen

19-06-2018

 

Voor een goede optuiging van de nieuwe organisatie hebben alle afdelingen vanuit de directie de opdracht gekregen ontwikkelplannen te maken in kort bestek (A3). Deze zijn ook aan de OR voorgelegd. De plannen blijken moeilijk vergelijkbaar. Daardoor is het lastig de beoogde ontwikkeling naar een nieuwe organisatie zijn beslag te laten krijgen.

 

09

ARBO-jaarplan 2018 en bijbehorende begroting 

28-05-2018

 

De OR stemt niet in met het ARBO jaarplan 2018 en de daarbij behorende begroting. Het plan is niet goed genoeg (niet actueel en onvoldoende informatie). De OR overweegt inschakeling van een externe partij om zaken ten goede te doen keren.

 

08

Initiatiefvoorstel deelname medewerkers aan BUUV

16-04-2018

 

Tijdens de Winterschool 2018 is in de OR-workshop 'schrijf je eigen initiatief voorstel' de hand aan de ploeg geslagen resulterend in een initiaief om het voor medewerkers mogelijk te maken deel te nemen aan het maatschappelijk project BUUV. In werktijd wel te verstaan. Op deze wijze kunnen medewerkers zich heel direct inzetten voor de stad.

 

 07

Roosterwijziging integrale en parkeerhandhaving

26-03-2018

 

De OR stemt in met de roosterwijziging van parkeerhandhaving maar niet met de roosterwijziging van de integrale handhaving. Redenen hiertoe staan in het advies specifiek genoemd. Bekijk hier de instemmingsaanvraag van de bestuurder.

 

06

Advies over uitbrengen or-advies over criteria aanbesteding uitzendbureaus's

01-03-2018 

 

Bij de gemeente Haarlem worden arbeidskrachten 'ingeleend'. De OR wil graag een advies daarover uitbrengen en verzoekt de bestuurder de benodigde informatie te verstrekken. Het onderwerp is adviesplichtig (WRO art. 25).

05

Aanvullend advies op RI&E bruggen

01-03-2018

 

De OR adviseert de aanpak van RI&E Haarlemse bruggen anders aan te pakken dan tot nu toe is gebeurd. Meer integraal, benutten van bestaande kennis, bottom-up en volgens de principes van het programma 'Veilig en Flexibel.

 

04 

Voorrang voor RI&E bruggen

 19-01-2018

De veiligheids-situatie op de bruggen is niet op orde. Er is sprake van stapeling van risico's. De OR adviseert om de Risico Inventarisatie en Evaluatie Haarlemse Bruggen (met daarin een plan van aanpak) met voorrang te laten uitvoeren.

 

03

Instemming verlenging overeenkomst ARBO-dienst

26-01-2018

Van Eeuwen en Prosée was voor de periode 01/2016-01/2018 de ARBO-dienst van de gemeente Haarlem. De raamovereenkomst kan nadien telkens voor een jaar worden verlengd. Dat gebeurt op grond van een evaluatie. De OR stemt daarmee in maar vraagt de bestuurder ook over verzuimbeleid en keuze van de ARBO-dienst per 01/2019 tijdig te overleggen met de OR.

 

 02

Instemming ARBO-beleidsplan

26-01-2018

 

In het ARBO-beleidsplan staat hoe de werkgever goede arbeidsomstandigheden worden gerealiseerd. Doel is gezonde en vitale medewerkers met een laag werkgerelateerd ziekte verzuim, zo min mogelijk ongevallen of beroepsziekten. Het plan bestrijkt de periode 2018-2022.

 

 01

Initiatiefvoorstel aanpak Psycho-sociale Arbeidsbelasting (PSA)

19-01-2018 

 

De themagroep PSA heeft een initiatiefvoorstel gemaakt om PSA te signaleren of te voorkomen. De themagroep wil alle facetten van PSA bespreekbaar maken. De OR stelt de bestuurder voor het actieplan tot uitvoering te laten komen.

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}