2017  De adviezen/    iinstemmingen
 Datum  Toelichting
       
 20 Wijziging Organisatiestatuut 14-12-2017  De gemeentelijke organisatie verandert per 01-2018. Dat betekent ook dat kenmerken, werkwijzen, verantwoordelijkheden en (aan)sturing veranderen. In het statuut staat aangegeven hoe dat gebeurt. In zijn instemmend advies benadrukt de OR nog wel bijdragen van medewerkers goed mogelijk te maken en vertouwen als uitgangspunt te nemen. 

19a

Roosterwijziging integraal handhavers

09-11-2017

 

 

De OR stemt vooralsnog niet in met de roosterwijziging (zie de instemmingsaanvraag). Reden daarvoor zijn onder meer: onduidelijkheid over de de meerwaarde van inzet in het buitengebied, goede definiering van wat het buitengebied omvat en wie (politie of handhaving) wat doet in het kerngebied.

19b Roosterwijziging integraal handhavers (aanvullend advies) 19-01-2018  

18

Advies facilitair medewerker

31-10-2017

De OR adviseert positief over invoering van de brede functie / taak 'facilitair medewerkers' maar plaatst kanttekeningen bij onder meer het dragen dienstkleding en de uitvoering van Bedrijfshulpverleningstaken. Van de adviesaanvraag kun je hier kennisnemen.

 

17

RI&E Cruquius

26-09-2017

Met de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) wordt nagegaan of het goed en veilig werken is in de gebouwen van de locatie Cruquius (Vijfhuizen) waar een aantal collega's van DIV werkzaam is. De OR gaat accoord met de RI&E met uitzondering van punt 2 over Periodiek Medisch Onderzoek. Ook stelt de OR voorwaarden voor uitvoering van het plan van aanpak. Lees ook de instemmingsaanvraag.

 

16

RI&E Zijlpoort

26-09-2017

Met de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) wordt nagegaan of het goed en veilig werken is in het gebouw Zijlpoort. De OR gaat accoord met de RI&E met uitzondering van punt 3 over Periodiek Medisch Onderzoek. Ook maakt de OR enige op/aanmerkingen rond uitvoering van het plan van aanpak. Bekijk hier de instemmingsaanvraag.

 

 15

Organisatieplan directie en bestuursondersteuning

 15-08-2017 

Het advies van de OR is positief voor het oprichten van een nieuwe afdeling Directie- en Bestuursondersteuning (DBO) en het opheffen van de oude units strategie- en beleidscoördinatie en bureau management ondersteuning. Ook voor dit organisatieplan geldt dat kwartiermakers een goede instructieset moeten krijgen om het beoogde resultaat te behalen. Hier vind je de adviesaanvraag.

 

14

Vernieuwing personeelsgesprekken

15-08-2017

Een verandering van organisatie vraagt ook om verandering/vernieuwing van personeelsgesprekken. De OR staat achter de uitgangspunten en denkrichting. Er wordt in het advies wel aandacht gevraagd voor mogelijk ervaren van rechtsongelijkheid tijdens de proef met de nieuwe gespreksystematiek. Ook wordt de noodzaak van even adequate als actieve communicatie benadrukt. Bekijk hier de adviesaanvraag.

14

Opzeggen bedrijfs-zorgpakket IZA

10-08-2017

Het aanbod van het bedrijfszorgpakket sluit niet meer aan bij wat er nu nodig is. De OR bepleit wel het beschikbaar blijven van de gelden voor interventies en bevorderen van duurzame inzetbaatheid. Lees de instemmingsaanvraag.

 

 13

Herinirichting Raaks- ZIjlpoort/optimalisering huisvesting

01-08-2017 

Op basis van een toelichting voor de OR is positief advies uitgebracht op dit onderwerp. In het advies worden onder meer kantine, catering, werkplekken voor medewerkers met medische indicatie nader belicht.

 12

Organisatieplan Bedrijfsvoering

31-07-2017

De OR adviseert positief op de visie om te komen tot optuiging van het organisatieplan Bedrijfsvoering in afdelingen. Lees hier de adviesaanvraag. Motto: centraliseren van taken die ten goede komen aan bedrijfsvoering en ondersteuning. Medewerkers ervoeren onduidelijkheid (positie, taken en veranwoordelijkheden en relatie functionele/ operationele aansturing). De OR adviseert de bestuurder kwartiermakers uit te rusten met een heldere instructie-set om het collectieve ontwikkelplan te maken. De OR heeft adviesrecht op dat ontwikkelplan. 

 11

Organisatieplan Management-ondersteuning

31-07-2017 

Ook op dit onderwerp adviseert de OR op basis van de adviesaanvraag positief op de visie om te komen tot centralisering van managementondersteuning. Er leven vragen over de voorstellen (takenpakket, verantwoordelijkheid, functionele vs. operationele aansturing, gevolgen voor rechtspositie). Ook het wordingsproces wordt niet gedragen. Medewerkers konden onvoldoende participeren. De OR adviseert daarom kwartiermakers toe te rusten met een heldere instructie-set om het ontwikkelplan te maken. De OR heeft adviesrecht op dat ontwikkelplan. Wordt vervolgd dus.

10

Strategisch Personeels Plan (SPP)

17-07-2017

De juiste mensen op de juiste tijd op de juiste plaats tegen de juiste kosten. Dat is de kern van het SPP. Het stuk is de blauwdruk tot permanent realiseren van de organisatie van de toekomst. Zoals bij elke beoogde verandering zijn ook hier afbreukrisico's ( benoemd in hfdst. 4). De OR wijst ook op het belang van het management om het SPP tot een succes te maken.

09

Verlenging raamovereenkomst met ARBO-dienst

21-06-2017 

Het contract van de gemeente Haarlem met de ARBO-dienst van Eeuwen en Prosée kent een eerste contractperiode van twee jaar die met twee maal één jaar kan worden verlengd. In dit geval is sprake van een instemmingsverzoek voor de eerste verlengingsperiode. De OR plaatst daar overigens wel kantekeningen bij.

08

Sociale Netwerkanalyse

15-06-2017

Gaat over het geanonimiseerd/versleuteld in beeld brengen van intergemeenteklijk email-verkeer. Verkregen data worden gebruikt bij inrichting van de 'organisatie in ontwikkeling' (zie advies 07). De OR adviseert negatief omdat de marktverkenning voor uitvoering van de analyse als eenzijdig wordt beoordeeld en de scope van de data als te beperkt wordt gezien. De adviesaanvraag bevat vertrouwelijke bedrijfsinformatie en wordt daarom niet gepubliceerd.

07

Organisatie in ontwikkeling (1)

15-06-2017

Vanaf januari 2018 gaat de gemeentelijke organisatie fiks in ontwikkeling. Daarover vraagt de bestuurder advies aan de OR in 3 tranches. 'Organisatie in Ontwikkeling' is de eerste tranche en daarbij hoort deze adviesaanvraag.

De OR staat achter de beleden organisatievisie en de visie op leiderschap. Ook de beweging naar een plattere organisatie spreekt de OR aan. De OR signaleert wel mogelijke afbreukrisico's bij zgn. resultaat verantwoordelijke managers. De ontwikkelingen moeten naar opvatting van de OR regelmatig worden gemonitord.

 

De volgende twee zijn resp.  het 'Organisatieplan Bedrijfsvoering & Ondersteuning en het 'Organisatieplan Directie en Bestuursondersteuning'. Die volgen later.

 

06

Personeelsconvenant Zandvoort-Haarlem

13-04-2017

Zandvoort en Haarlem gaan ambtelijk fuseren. In het convenant staan de afspraken hoe dat gaat gebeuren. Bekijk hier de advies-aanvraag van de bestuurder. Zodra het convenant definitief is vastgesteld door beide gemeentebesturen kan het worden gepubliceerd. Voorafgaand aan de besluitvorming wordt het concept convenant ook nog besproken in / met het Georganiseerd Overleg (GO).

05

Strategisch ontwikkelbeleid (opleidingen)

22-02-2017

De organisatie (van de toekomst) gaat uit van permanent leren. Hoe dat kan gaan gebeuren en waarom staat in de notitie 'strategisch ontwikkelbeleid'. De OR onderschrijft de ontwikkelrichting. Wel wil de OR nog wat meer aandacht voor voldoende capaciteit voor het talent en ontwikkelcentrum. Ook het rendement van gevolgde opleidingen en een goede opleidingsvraagbaak zijn zaken waarover nog inzicht moet worden verschaft. Tot slot breekt de OR een lans voor tijdige en adequate communicatie.

Lees hier de adviesaanvraag.

04

Taakstelling MenS

22-02-2017

De doorontwikkeling van MenS loopt al vanaf 2008. De daaruit voortvloeiende taakstelling is nog niet ten volle uitgevoerd. De OR stelde daarover vragen. De vragen zijn beantwoord, maar de OR kan er eigenlijk niet zoveel mee. De OR beperkt zijn advies daarom tot enige keuzes die al zijn gemaakt onder meer ten aanzien van: 1. taken ARBO-coördinator en preventiemedewerker 2. opleveren van Veilig en Flexibel projecten aan HRM 3. financiering van structurele bezuinigingen. Lees hier het advies.

03

Richting sturingsmodel

19-01-2017

Hoe wordt de voor 2018 beoogde organisatie aangestuurd. Daar gaat het om bij dit (ongevraagde) advies van de OR. Het stuk bevat een aantal tradionele opvattingen over verantwoordelijkheid van management en legt te weinig nadruk op moderne ontwijkkelingen t.a.v. medewerkersverantwoordelijkheid, coaching en stimulering.

 

02

Aanbesteding E-HRM systemen

19-01-2017

Er worden voor toerusting van een toekomstgericht HRM software-systemen aangeschaft. Die moeten gebruiksvriendelijk zijn, de dienstverlening beter mogelijk maken en efficiency verbeteren. Op basis van de adviesaanvraag adviseerde de OR positief op de aanbesteding.

Update 13-04: de aanbesteding is teruggetrokken omdat er kwesties zijn gerezen  tussen aanbieders en gemeente.

 

01

Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem

 

10-01-2017

De gemeentebesturen van Zandvoort en Haarlem besloten tot ambtelijke samenwerking. De OR brengt over dit voornemen advies uit op basis van de adviesaanvraag van de Haarlemse bestuurder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}