2016  De adviezen
 Datum  Toelichting

13

Mobiliteit in goede banen

15-12-2016

Bewegen in een organisatie is goed maar vergt wel afspraken. Die zijn dan ook gemaakt in de nota 'Mobiliteit in goede banen'. Denk aan het 'matchingsoverleg' en een databank van gepubliceerde taken of vacatures. Op deze zaken adviseert de OR positief.

12

Evaluatie regionalisering leerplein

 

20-10-2016

Na wat hick-ups blijkt het voormalige regionaal bureau voor uitvoering van de leerplicht, nu Leerplein geheten, er goed voor te staan. Er wordt nog wel gewerkt aan teambuidling(straject) voor nog betere integratie tussen onderdelen van het leerplein.

(De evaluatie is achter het advies gehecht)

 

11

Evaluatie trainees

20-10-2016

Trainees of stagiairs zijn opgenomen in een traineepool. Zij kunnen dan als talenten ervaring opdoen in gemeentelijke werkdomeinen. De traineepool periode 2015-2017 is nu geëvalueerd. De OR geeft in zijn advies aan trainee talent maximaal te behouden, de traineepool ook toegankelijk te maken voor interne medewerkers en niet te besluiten tenminste de helft van trainees a priori voor vast aan te nemen.

(De evaluatie is achter het advies gehecht)

 

10  Beeldregistratie raad- en comissie-vergaderingen 07-10-2016

Op 13-09-2016 is naast geluidsregistratie ook gestart met beeldregfistratie van raads- en commissievergaderingen. Daarbij kunnen medewerkers in beeld komen. Het is daarom zaak afspraken te maken over de nieuwe wijze van registreren en publiceren.

 

09 Gebruiksregeling mobiele communicatie middelen  25-08-2016

Werknemers wordt de mogelijkheid aangeboden mobiele apparaten aan te schaffen om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken. Hoewel de OR het goed vindt dat er een gebruiksregeling is gemaakt, wordt nog geen instemming verleend. Er zijn nl. vragen t.a.v. restwaarde en iPads die zijn aangeschaft met het Individueel Keuze Budget (IKB). 

 

08 Invoeren collega zoek-systeem 25-08-2016

Werken op flexplekken wordt makkelijker als je weet waar je collega's zitten. Daartoe wordt op voorstel van de directie een systeem ingevoerd. De OR stemt in met de invoering.

 

07 Opdrachten directie-team organisatie-ontwikkeling 2018 28-07-2016

Op grond van de organisatievisie 2018 moet een aantal onderwerpen worden uitgewerkt. Leden van het directietesam kregen daartoe opdracht. De OR heeft inleiding en opdrachten bekeken en geeft daarop een reactie die te beschouwen is als een ongevraagd advies. 

 

06 Actualisering Integriteitsbeleid 30-06-2016

Zowel raad als ambtelijke organisatie willen het integriteitsbeleid actualiseren. Het is gericht op het voorkomen van integriteitsschendingen, het borgen van aandacht voor integriteit en moet aansluiten bij de huidige professionele identiteit van gemeente en de medewerkers.

 

De OR heeft de informatie ter kennisname toegezonden gerkregen maar wil na toelichting nog wat (jaarplan)gegevens aangepast zien. Aanstellen van integriteitsambassadeurs vindt de OR een goede zaak. Verder geet de OR aan het nevenstaand advies betrokken te wilen worden bij verdere uitvoering.

 

05 Initiatiefvoorstel uitbreiding capaciteit arbo-advidseur/ preventiemedewerker 28-06-2016

De ARBO-wet, artikel 13 ,  verplicht tot aanstellen van een of meer ARBOadviseurs/preventiemedewerkers. In onze organisatie is één Arboadviseur/preventie-medewerker (1 fte) werkzaam. Op grond van de SBI-formaat geldende benchmarks moeten dat tenminste vier fte's zijn. De OR stelt daarom voor in het initiatief advies het aantal fte's voor Arboadviseurs/preventie-medewerkers uit te breiden tot tenminste drie. Daardoor kunnen taken rond arbeids-omstandigheden veel beter en vooral tijdiger worden uitgevoerd. De ARBO-commissie kan dan ook veel beter zijn werk doen doordat grote achterstanden worden voorkomen of ingehaald.

 

04 Wijziging top organisatie 19-05-2016

Veranderende omstandigheden zowel buiten als binnen de organsatie èn een andere focus op werk hebben geleid tot een andere structuur van de top van de organisatie. In bijgaand advies beoordeelt de OR de stappen positief maar vraagt nog wel aandacht voor een aantal punten.

 

03

Wijziging structuur management DVV

 

16-02-2016

De wereld verandert snel. Dat merk je bij het klantencontactcentrum (KCC) vrij direct. Werkwijzen worden daarop aangepast. Vandaar ook de daarop toegesneden aanpassing in de managementstructuur. OR adviseert positief op het voorstel.

 

02

Instemming ARBO-begroting over 2016

 

01-02-2016 Bekijk hier de ARBO-jaarbegroting.
01

Sluiting Egelantier

 

14-01-2016

De Egelantier sluit per 01-07-2016. Twee medewerkers worden herplaatsbaar en een medewerker wordt begeleid van werk naar werk.

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}