ADVIEZEN OR

2015  De adviezen
 Datum  Toelichting
       
22 Rooster facilitaire medewerkers 05-01-2016  
21 Reactie bestuurder over stage- en werkervaringsplek regeling (WEP) 15-12-2015 Bestuurder beantwoordt enige vragen van de OR (zie onder 18) over de regelingen.
20

Herhuisvesting archieven

14-12-2015

Voor de verwerking van papieren archieven is een verhuizing van zowel archieven als personeel naar de Cruquiuslocatie voorzien. OR en vc van hfd. afd. MenS hebben uitvoerig met medewerkers gesproken en op basis van dit voornemen geadviseerd: 1. accoord te gaan met de voorgenomen verhuizing van mens en archief met aandacht voor de bijzondere werkomstandigheden die voor betrokken medewerkers ontstaat 2. verdere doorontwikkeling of invulling informatiebeheer aan te houden tot de OR over uitgewerkt plan advies kan uitbrengen. Bekijk hier de adviesaanvraag.

19 Tijdelijke externe inhuur GOB 23-11-2015 De hoofdafdeling GOB kampt met achterstand in uitvoering werkzaamheden in de stad. Om die te kunnen inlopen wordt tijdelijk extern personeel ingehuurd. Dat lijkt vanzelfsprekend maar de OR maakt in zijn (ongevraagd) advies een aantal kanttekeningen.
18 Instemming onder voorwaarden op Regeling stagiaires en werkervarings-plaatsen 18-11-2015 De OR is voor een ademende organisatie en dus ook voor stagiaires en werkervaringsplaatsen. Punten van aandacht: geen inzet van stagiaires op regulier werk en relateer inzet aan strategisch personeelsplan en het programma 'Veilig en flexibel'.
17 Organisatievisie + daaruit volgende samenvoeging activiteiten sociaal domein 16-11-2015 Er is een nieuwe visie op de organisatie ontwikkeld. Die voorziet onder meer in korte lijnen, goed samenwerkende afdelingen, daadkrachtige medewerkers en afdelingeshoofden met een breder mandaat. Het sociaal domein wordt als eerste onderwerp aangevlogen volgens die nieuwe visie. De OR adviseerde op een ansichtkaart.
16 Finaal advies Regeling integriteitsmeldingen + onderzoeksprotocol (zie ook voorlopig advies onder 10)
02-11-2015 Het integer houden van mens en maatschappij is belangrijk. Missstanden of vermoedens moet kunnen worden gemeld. Daartoe dient deze regeling c.a. In de regeling zijn enige door OR aangedragen wijzigingen aangebracht. Daarom stemt de OR in.
15 Plan van aanpak Strategische Personeelsplanning 29-10-2015 

Een nieuw toekomstgericht personeelsbeleid is nodig. Dat vindt de OR ook. Daarom wordt ingestemd met het plan van aanpak. De OR stelt wel enige randvoorwaarden t.a.v. onder meer financiële middelen, bemensing en communicatie

14 Invoering rooster MenS-FaZa
13-10-2015 Er is een roosterwijziging ingevoerd zonder dat wettelijke instemming van OR is gevraagd. De wijziging is nietig verklaard. Aan een nieuw rooster wordt gewerkt.
13 Procesvoorstel benoeming gewijzigde functies DVV
15-09-2015 Door samenvoeging van twee hoofdafdelingen werden functies gewijzigd. Hiervoor is ter bekrachtiging geen formele reorganisatie gebruikt maar een procesvoorstel op maat waar de OR mee instemde.
12 Herziening 2015 organisatiestatuut 09-09-2015

Op basis van een tweetal eerdere adviezen links staan in het advies) wordt de herziening van het organisatiestatuut sec bekrachtigd. Het voorbehoud dat de OR maakt staat deze formele instemming niet in de weg.

11

Twee adviezen in één document over naams-wijziging en samenvoeging DV en VVH

 

30-04-2015

19-05-2015

Het advies moest in tweeën omdat de samen-voeging gevolgen heeft voor b.v. functie-omschrijvingen. Op grond van aanvullende informatie kon de OR pas in mei een afrondend positief advies uitbrengen.
10

Voorlopige reactie op instemmingsaanvraag regeling intergiteit en onderzoeksprotocol

 

14-07-2015 Alvorens te reageren op het instemmingsverzoek wil de OR eerst een aantal vragen beantwoord zien. In deze voorlopige reactie zijn die verwoord.
09

Programma van eisen ARBO-dienstverlener

21-04-2015

De gemeente Haarlem werft een (nieuwe) ARBO-dienst. De huidige is Cohesie. OR en werkgever zijn het eens over het programma van eisen. Over het overstappen van model II naar model III t.b.v. verzuimbegeleiding handhaaft de OR zijn eerder advies. Zie daarvoor ook advies en toelichting onder 03.

08

Overheveling formatie

30-03-2015

Positief advies. Kanttekening: overheveling mag niet leiden tot extra taakstelling voor MenS

07

Nota 'MenS in beweging'

30-03-2015

Negatief advies omdat formatiereductie voortvloeit uit bezuinigingsopdracht. Ontwikkelrichting MenS ook onduidelijk. In het advies is informatie opgenomen uit 3 medewerkersbijeenkomsten. De OR pleit bij uitwerking van de zeven kwaliteits-thema's fors in te zetten op participatie van medewerkers.

06

Instemming met Opleidingsplan 2015

12-03-2015

De OR heeft ingestemd met het opleidingsplan 2015 omdat zorgen en wensen van de OR daarin goed zijn vertaald. Het gaat dan over zaken als opleidingsbudget, inzetbaarheid, relatie met strategische personerelsplanning en 'flexibel en veilig organiseren' en een gebruiksvriendelijke opleidingstool voor alle medewerkers

05

Nieuwe structuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid

06-03-2015

De OR reageert op (proceduele) aanpak van structuurwijziging binnen de hoofdafdeling SZW en met name op de tijdelijke aanstellingen van personeel. De OR vindt de gang van zaken strijdig met het organisatieprincipe 'flexibel en veilig'

04

Reactie OR op voortgangsnotitie telefonie / BYOD

02-03-2015

Haarlem gaat deelnemen aan aanbestedings traject telefonie / communicatiemiddelen. De OR beveelt aan dit onderwerp aan te vliegen vanuit een visie op de organisatie en niet uitsluitend vanuit budgettaire optiek.

03

Aanbesteding nieuwe Arbo-dienstverlener

30-01-2015

Pas als de OR instemt met het programma van eisen kan de gemeente Haarlem starten met het werven van een (nieuwe) Arbodienst. Bij de selectie verderop in 2015 participeert de OR eveneens. De huidige Arbodienst is Cohesie.

 X

In het advies wordt een aantal voorwaarden genoemd verbonden aan de start van het aanbestedingstraject.

 X

Later - na evaluatie - buigt de OR zich over de vraag of overgestapt kan worden van model 2 (verzuimbegeleiding voor een deel door de arbodienstverlener) naar model 3 (externe begeleiding verminderen > verzuimbegeleiding meer in handen van leidinggevenden en werknemers zelf).

02

Bezuiniging op opleidingsbudget 2014

15-01-2015        

De OR stemt niet in met de bezuiniging. De organisatie staat grote veranderingen te wachten en daarom moet juist fiks worden ingezet op scholing. Ook wil de OR graag weten wat de oorzaken zijn van onderschrijding van het opleidingsbudget 2014. Verder wordt ingegaan op een aantal procedurele aspecten.

X

01 Advies over vacatures sociaal domein  07-01-2015 

In het OR-advies worden procedure en resultaat aangekaart evenals het fenomeen 'de juiste mens op de juiste plaats'. 

Tussen OR en bestuurder blijft fundamenteel verschil van inzicht over de herplaatsbare medewerkers in relatie tot het sociaal statuut 2011

X

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}