HUISHOUDELIJK REGLEMENT OR HAARLEM 

 

De ondernemingsraad Haarlem heeft zijn werkwijze vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Het is in december 2016 vastgesteld.

X

In het reglement worden onder meer samenstelling, (tussentijdse) verkiezingen, organisatie van vergaderingen, openbaarheid, voorbereidingscommissies, financieel beheer en dergelijke geregeld.

X

De OR bekijkt binnen de zittingsperiode en ook daarna of het reglement nog wel actueel genoeg is. Zo niet dan volgen aanpassingen. Als het echt nodig is kunnen ook binnen de zitiingsperiode wijzigingen worden aangebracht. Die moeten dan wel met inachtneming van in het huidige reglement omschreven stemverhouding worden bekrachtigd.

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}