OVER DE OR

 

 

 DE ONDERNEMINGSRAAD  

De ondernemingsraad is een orgaan dat de medewerkers vertegenwoordigt. Belangrijk doel is de invloed van medewerkers op het reilen en zeilen van de organisatie te waarborgen. Door meedenken zo laag mogelijk vanuit de organisatie standaard op te nemen in werkwijzen, worden besluiten beter doordacht. Domweg omdat dan meer ingebrachte aspecten kunnen meewegen. Bovendien worden kennis en ervaring vanuit de organisatie beter en stelselmatig benut. Samenwerking dus, informeel waar het kan en formeel waar het moet. Dat is goed voor de organisatie als geheel, want ook voor dat totale belang staat de OR nadrukkelijk!

 

 VAN NU NAAR STRAKS        

De Ondernemingsraad richt zich op de meer strategische kant van onderwerpen en de daarvoor benodigde goede kwaliteit en samenhang van documentatie en informatie. Het nadrukkelijke streven is samen met de zes voorbereidingscommissies een open platform voor medewerkers-participatie te bieden met de focus op transparantie, vertrouwen, zorgvuldigheid, flexibiliteit en vooral veiligheid.

  

 VAN TWEE KANTEN....          

Over hoe het anders moet en kan is een blijvend kernthema voor de OR Haarlem en de voorbereidingscommissies (VC's) of de nieuwere thema- of werkgroepen. Deze laatste zijn niet meer langs afdelingslijnen georganiseerd maar per onderwerp, thema of domein.

Samen vormen ze de schragen voor medezeggenschap of medewerkersparticipatie. Kenmerk is dat ze zich kritisch, kwetsbaar en strategisch opstellen. Dat moet ook om het beste boven te krijgen. Als het even kan samen met de bestuurder en organisatie. Wel met behoud van eigen rol en verantwoordelijkheid. Voorwaarde voor succes is, dat de liefde van twee kanten komt. En blijft komen. Anders werkt het niet.

 

ONTMOETING                         

Dat de OR er moet zijn omdat de wet (WOR) dat voorschrijft is, een even basale als formele reden. Maar bovenal gaat het natuurlijk vooral om een goed inhoudelijk platform voor zeggenschap of medewerkersparticiaptie. Een platform waar niemand omheen wil omdat iedereen er beter van wordt. Daarbij is en blijft de ontmoeting van mens tot mens voor de OR Haarlem essentieel, met maximale gebruikmaking van beschikbare digitale mogelijkheden.

 

 KERNGEGEVENS OR            

kern gegevens or 2017

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}