LOGO OR nieuw

 

WERKVERDELING ONDERNEMINGSRAAD

 

 

Onderstaand weergave van wie wat doet voor de OR en in welk verband dat gebeurt. Vanuit de ondernemingsraad of de voorbereidingscommissies / thema- of projectgroepen wordt in overleggen geparticipeerd. De bedoeling is dat bij het maken van plannen of beleidsvoornemens tijdig inbreng kan worden geleverd vanuit medezeggenschapsoptiek. Het betekent niet dat deelname als vanzelf instemming inhoudt. Als de voorstellen klaar zijn, beslist de OR als geheel er afzonderlijk over.

 

Ook zijn er interne werkgroepen actief binnen het OR domein. Deze zijn doorgaans tijdelijk ingesteld voor een specifiek doel. Als de klus geklaard is worden ze weer ontbonden.

 

Niet alle werkgroepen hebben nog voldoende beraadslaagd om documentatie of verslagen te produceren. Zodra dat wel het geval is, wordt de 'info' sectie daarop bijgewerkt.

 

(Laatste update 24-05-2017)

 

 

 Wat  Wie  Adviseur  Info
 Functies

 Technisch voorzitter

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Secretaris

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Penningmeester

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Overleggen

 Agendaoverleg

 Voorbereiding agenda overlegvergadering

 met de WOR-bestuurder en hoofd HRM. 

 Hermjan Barneveld

 Martin Vink

 Henny

 Wildenberg

Managementforum

 Maandelijkse bijeenkomst van alle

 leidinggevenden. OR delegatie is hierbij

 luisterend  aanwezig.

 Kitty van Tooren

 Jan Jelte Venema

 Programma Veilig en Flexibel:

Leiderschapsontwikkeling

 Projectgroep die leidinggevenden klaar-

 stoomt voor het leiderschap dat voor de

 nieuwe organisatie nodig is

 Simon Jan Groot

 (Kitty van Tooren)

Projectplan 05-2017

 Duurzame inzetbaarheid

 Projectgroep die onderzoekt wat  mede-

 werkers nodig hebbeb om geïnspireerd

 en professioneel te werken waardoor men

 duurzaam inzetbaar is en blijft.

Arjen en Jan Jelte

 Spoorboek inzetbaarheid

 (kansenclub)

 Deze groep vertaalt afspraken die gemaakt

 zijn met de vakbonden naar een praktische

 handleiding voor medewerkers.

 Marco Schotvanger 

 Joost Pothast

 Henny

 Wildenberg

 Flexibele netwerkorganisatie

 OR-groep die onderzoekt wat nodig is

 voor een nieuwe manier van werken en

 organiseren op netwerk(en)

 Hermjan Barneveld

 en Joost Pothast

 OR-commissies of ethemagroepen

 HRM-commissie

 Een OR-commissie die (pro) actief

 onderwerpen volgt en bespreekt die met

 HRM te maken hebben.

 Marco Schotvanger 

 Jan Jelte Venema

 (Arjen de Boo)

Henny

 Wildenberg

Inclusief: Mobiliteit in goede banen,

SPP en E-hrm 

 ARBO-commissie

 Een OR-commissie die zich bezighoudt met

 arbeidsomstandigheden, veiligheid, 

 gezondheid en welzijn in de onderneming.

 Bevoegheden zijn geregeld in de Wet op de

 Ondernemingsraden (WOR)

 Raymond Draijer,

 Simon Jan Groot,

 Joost Pothast

 A. Muis

 Themagroep Omgevingswet

 OR-themagroep. Volgt en onderzoekt

 gevolgen van de Omgevingswet (2019)

 voor taakinhoud, werkwijze en (bij)scholing.

 Voor deze thema-groep zoeken we nog

 collega's die mee willen doen. Opgeven >

 kan via orhaarlem.nl of 5114675.

 Simon Jan Groot,

 vacature

  Henny

 Wildenberg

 Themagroep Ondersteuning /

 bedrijfsvoering

 Bereidt het OR-advies voor over het

 nieuwe bedrijfsvoeringsmodel.

 Franklin Piers

 Henny

 Wildenberg

 Themagroep Ambtelijke fusie

 Zandvoort-Haarlem

 Volgt nauwgezet het fusieproces en de

 invlechting van Zandvoortse medewerkers in

 de Haarlemse organisatie.

 Hermjan Barneveld

 Martin Vink,

 Jan Jelte Venema

 Themagroep PSA*/antistress

 In beeld brengen van stress veroorzakende

 factoren (*psychosociale arbeidsbelasting).

 Voorbeelden:

 te hoge  werkdruk, pesten of discriminatie.

 De themagroep maakt een actieplan om

 tijdig te kunnen signaleren en voorkomen

 van stress veroorzakende factoren.

 Dat actieplan wordt besproken met de

 directie.


 Simon Groot,

 Constance de Rooij,

 Mariëlle Bonfrer,

 Huub van Dam,

 Duncan Ruseler

 Peter van Vliet. 

Henny Wildenberg.

 

 Pilot nieuwe werkwijze (KCC)

 Deze groep onderzoekt of de ontwikkelde

 werkwijze van het Klanten Contact Centrum

 (KCC) breder in de organisatie kan worden

toeggepast.

 Martin Vink,

 Simon Jan Groot

 OR / Georganiseerd Overleg

 Maandelijks overleg tussen OR en

 vakbonden over gemeenschappelijke

onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, 

 personele regelingen, loopbaanbudgetten,

 (uitwerking) convenant inzetbaarheid.

 Jan Jelte Venema

 Marco Schotvanger

 Hermjan Barneveld

 HelicoptOR

 Snelle veranderingen stellen nieuwe eisen

 aan medezeggenschap en medewerkers-

 participatie. Deze werkgroep geeft

 strategische richting aan even solide als

 eigentijdse medezeggenschap.

 Marco Schotvanger 

Joost Pothast

 Jeroen

 Springveld

 Communicatie / website

 Aan OR adviseren over gebruik en inzet van

 digitale / communicatieve middelen is de taak

 van deze OR-groep. Doel: medewerkers

 optimaal informeren en actief betrekken bij

 medezeggenschap.

 Marco Schotvanger

 Joost Pothast

 Jeroen

 Springveld

 HRM - rapportagebundel

 Volgen van ontwikkelingen bij afdelingen

 op basis van gegevens uit de rapportage-

 bundel.

 Marco Schotvanger

 Hermjan Barneveld,

 Jan Jelte Venema

 Flexibele schil / positie

 flexkrachten

 Visieontwikkeling en voorstellen over interne

 en externe flexibele schil met daarbij

 bijzondere aandacht voor (verbetering van)

 de positie van flexkrachten en uitzend-

 krachten.

 Joost Pothast,

 Hermjan Barneveld

 Personeelsgesprekken OR-team

 Twee leden van de OR voeren personeels-

 gesprekken met adviseurs en secretariaat

 van de OR.

 Marco Schotvanger

 Jan Jelte Venema

 Transitie voorbereidingscie's

 Deze leden van de OR voeren gesprekken

 met voorbereidingscommissies (VC's) over 

 met name de nieuwe werkwijze met 

 onderwerpgebonden thema- en/of actie-

 groepen in plaats van de vertrouwde VC's.

 Kitty van Tooren,

 Simon Jan Groot,

 Joost Pothast

 Henny

 Wildenberg

 Investeringen

 De OR heeft adviesrecht bij grote

 investeringen. Deze OR-leden volgen het

 investeringbeleid, bespreken dat met de OR

 en stellen zo nodig advies op.

 

 Hermjan Barneveld

 Marco Schotvanger

Projectgroep Garantiebanen

Garantiebanen zijn banen voor personen met

 een arbeidsbeperking (verstandelijk,

 geestelijk of lichamelijk). De gemeente is als

 werkgever wettelijk verplicht per jaar een

 aantal garantiebanen te realiseren.

 De OR denkt in deze werkgever projectgroep

 mee.

 

 Martin Vink,

 Vacature

 

documentatie

       
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}